Tài Liệu

Real Estate - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Bất Động Sản - Real Estate

Purchase Order - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý Mua hàng - Purchase Order

Project Cost Management - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý Chi Phí Dự Án - Project Cost Management

Phoebus XL - Hướng dẫn sử dụng Add-in Phoebus XL

Ledger Accounting - Hướng dẫn sử dụng phân hệ kế toán sổ cái

Invoice CE - Manual - Hướng dẫn sử dụng chương trình Quản lý & In hóa đơn Invocie CE - dành cho người dùng chung

Invoice CE - Admin - Hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý & In hóa đơn Invoice CE dành cho Quản Trị Viên

Inventory Control - Hướng dẫn sử dụng Phân hệ Quản lý Kho - Inventory Control

Hướng dẫn Sử dụng Phoebus - Hướng dẫn tổng quan và hướng dẫn thiết lập các cấu hình cần thiết cho hệ thống

Fixed Asset - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Tài Sản Cố định - Fixed Asset