Quản lý Tài sản Cố định

PHÂN HỆ Quản Lý Tài Sản Cố Định - PHOEBUS FIXED ASSET

  • Quản lý danh mục TSCĐ theo nhiều tiêu chí tùy biến: nhóm tài sản, người sử dụng, nhóm ngân sách, nguồn kinh phí, người sử dụng

  • Nhật ký từng tài sản. Ghi nhận mọi lưu chuyển, thay đổi giá trị, người sử dụng..

  • Tự động khấu hao

  • Liên kết tài liệu kỹ thuật , hướng dẫn sử dụng TSCĐ.

  • Quản lý danh mục TCSĐ: nhóm tài sản, nơi cài đặt, người sử dụng, nhật ký tài sản.

  • Nhấp chuột để xem chứng từ gốc: Xem hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì, phiếu giao nhận.

  • Tính khấu hao từ động hay khấu hao thủ công.

  • Quản lý ngân sách tài sản cố định.

  • Quản lý tình trạng, hao mòn, giảm giá, sửa chữa nâng cấp, khấu hao

  • Giá trị TSCĐ quản lý bằng bản tệ và ngoại tệ

  • Cập nhật trực tiếp vào sổ cái.

  • Tùy biến các loại nghiệp vụ mua sắm, khấu hao, thanh lý…

  • Báo cáo quản trị, mẫu biểu tùy biến. Thiết kế trong Excel – chạy từ Phoebus.

  • Trích xuất nhanh ra Excel.

(Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn)