Quản lý Quy trình Mua hàng

PHÂN HỆ Quản Lý Quy trình Mua Hàng - PHOEBUS PURCHASE ORDER

 • Quy trình mua hàng đầy đủ từ PO-> GRN-> Invoice

 • So khớp hóa đơn + nhận hàng + PO

 • Tự động tạo nghiệp vụ nhập kho

 • Tự động tạo bút toán sổ cái

Lập đơn hàng

  • Quản lý quy trình mua hàng tử Đơn mua - > Nhập hàng -> Hóa đơn -> Thanh toán

  • Các loại nghiệp vụ được định nghĩa theo ý người dùng, cùng với những thiết lập định sẵn

  • Các giai đoạn duyệt và so khớp hóa đơn riêng biệt.

  • Mẫu đơn mua hàng thiết kế tùy biến bằng Excel. chạy từ Phoebus

  • Tùy biến công thức tính toán

  • Tùy biến chuyển đổi đơn vị mua hàng-> đơn vị kho

  • Nhập hàng từng phần. Nhiều phiếu nhập / đơn hàng

  • Liên kết với module vật tư. Hàng nhập theo đơn hàng tự động lưu kho.

  • Liên kết với module kế toán sổ cái.

  • Tùy biến interface để tạo bút toán sổ cái

  • So khớp hóa đơn. hỗ trợ nhiều hóa đơn / đơn hàng.

  • Chữ ký điện tử

Lập báo cáo mở rộng

  • Theo dõi hóa đơn

  • Theo dõi lịch sử mua hàng cho từng nhà cung cấp.

  • Theo dõi lịch sử mua hàng của từng mặt hàng.

  • Truy vấn mua hàng linh động

Thiết lập mã linh động

  • Mã Nhà Cung cấp do người dùng định nghĩa

  • Mã sản phẩm do người dùng định nghĩa.

  • Không giới hạn số lượng Tài khoản Nhà Cung cấp

  • Không giới hạn số lượng sản phẩm

Tính toán giá trị

  • Quy đổi từ đơn vị mua sang đơn vị lưu kho.

  • Có thể áp dụng 17 giai đoạn tính toán do người dùng định nghĩa, cho mỗi nghiệp vụ.

  • Công thức tính toán viết như công thức Excel

  • Căn cứ vào nhà cung cấp, sản phẩm hay số lượng.

  • Quản lý tiền tệ, chiết khấu, phí trả thêm và thuế.

Kiểm tra và so khớp hóa đơn & hàng đã nhận & PO

Nhận hàng và so khớp theo PO

(Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn)