Thietkemaubieu

Thiết kế mẫu biểu

Phoebus cho phép bạn tự do thiết kế mẫu biểu mọi hóa đơn , chứng từ, ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi ... trong môi trường Excel

Bạn không cần phải là chuyên gia về Crystal report, Actuate report ... để có những báo cáo đẹp mắt, với đồ thị, hình ảnh , logo, bảng pivot ....

Tệp đính kèm (3)

  • PNK.template.xls - vào 10:58 13-04-2010 bởi Ngo Thanh Tung (phiên bản 1)

  • 52k Tải xuống

  • PXK.template.xls - vào 11:03 13-04-2010 bởi Ngo Thanh Tung (phiên bản 1)

  • 52k Tải xuống

  • UNC1.template.xls - vào 10:58 13-04-2010 bởi Ngo Thanh Tung (phiên bản 1)

  • 11k Tải xuống