Kế Toán Sổ Cái

PHÂN HỆ KẾ TOÁN SỔ CÁI - PHOEBUS LEDGER ACCOUNTING

  • Xử lý các nghiệp vụ kế toán theo quy trình làm việc tự động, phê duyệt có điều kiện đối với các thông tin đầu vào, đầu ra. ( Xem thêm )

  • Hỗ trợ chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế. Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

  • Đa tiền tệ.

  • Hệ thống tài khoản do người dùng tự định nghĩa.

  • Sổ cái gộp duy nhất, với đầy đủ mọi thuộc tính và chức năng giống như các sổ cái tổng hợp, sổ chi tiết bán hàng và sổ chi tiết mua hàng

  • Mức tùy biến cao, có thể mở sổ thu, chi tiền mặt, thu- chi ngân hàng, phân bổ giá thành, sổ riêng cho các chương trình, dự án…

  • Thiết lập và quản lý mã phân tích.

  • Hỗ trợ định dạng HSBCnet –iFile : giao dịch với HSBC qua internet.

  • Hỗ trợ định dạng CitiDirect : giao dịch với CitiBank qua internet.

  • Kiểm soát ngân sách. Quản lý ngân sách / thực tế.

  • Báo cáo thuế, báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo quản lý. cho kỳ , quý, năm hiện tại, tương lai.

  • Liệt kê , truy vấn, truy nguyên (drilldown) linh động tài khoản và nhật ký.

  • Quản lý công nợ phải thu, phải trả. Định thời hạn thanh toán tự động cho từng khách hàng.

  • Công cụ viết báo cáo thân thiện thiết kế trong Excel – chạy từ Phoebus.

  • Phân tích dữ liệu trực quan. Truy nguyên (drill down) từ báo cáo tổng hợp đến từng nghiệp vụ.

  • Tính năng nhấp chuột để xem chứng từ gốc.

  • Truy vấn nhanh và trích xuất nhanh ra Excel.

  • Thiết kế mọi loại bảng biểu, mẫu chứng từ dễ dàng bằng Excel.

  • Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết.

Phân bổ tự động

  • Tự động hóa các thao tác phân bổ phức tạp với các dữ liệu của kế toán tài chính và Tài sản cố định.

  • Các chi phí và mọi nghiệp vụ khác được phân bổ và kết chuyển tự động trên cơ sở những tiêu chí do chính bạn chỉ định. Chẳng hạn, bạn có thể phân bổ chi phí hoặc ghi nợ cho nhiều tài khoản, bộ phận sản xuất, dự án, sản phẩm, vv... trên cơ sở các tỷ lệ bất biến và dữ liệu tài chính hoặc dữ liệu thống kê.

  • Quản lý phân bổ, bao gồm quản lý giá trị thiết lập phân bổ, tỷ lệ phân bổ, nguồn và đích

  • Phân bổ dựa theo số liệu thống kê hay dữ liệu tài chính trong sổ cái hay sổ ngân sách

  • Quy đổi tiền tệ tự động

  • Lựa chọn cách thức phân bổ

  • Xác định tùy chọn nhập sổ

  • Chi phí cố định cho quản lý và những chi phí khác

  • Phân bổ theo tỷ lệ phần trăm cố định và giá trị cố định

  • Đầy đủ tính năng Cập nhật đồng bộ sổ cái khi nhập sổ

  • Tính lãi/lỗ dựa trên số dư tài khoản

  • Tùy chọn phân bổ trên định mức thu được