User Defined Filter

Post date: Jan 04, 2011 4:6:37 AM

Tính năng mới trong phiên bản 3.5.2.28

User Defined Filter dùng cho user nhập các tham số phục vụ cho Report Designer. UDF không ảnh hưởng tới Query chứa nó. Ví dụ dùng UDF : làm tham số cho các User Table trong <#Config#> sheet. Một ứng dụng khác của UDF là cung cấp cột dữ liệu cho bảng kết quả. Ví dụ trong dữ liệt kết xuất ra , ta muốn thêm vào 1 cột mới , nội dung cột này do người sử dụng gõ vào khi chạy truy vấn. Các version trước cũng có thể làm điều này, nhưng nội dung cột thêm vào phải được nhập tại thời diểm thiết kế, không phải lúc chạy.