Phân Quyền Từng Ô

Post date: Jan 04, 2011 4:23:37 AM

Một chức năng mới trong phiên bản 3.5.2.28

Chưa từng có mặt trên thị trường - - Chức năng FLDA - Do người quản trị định nghĩa - Field Authorization (Phân quyền hộp nhập liệu) cho phép xem / sửa thông tin trên hộp nhập liệu. Nếu user thuộc nhóm không được xem 1 hôp thông tin nào đó. Ví dụ hộp : mức lương trong mẩu tin Employee . Thông tin trong hộp này được dấu dưới dạng hộp password.