ODBC

Post date: Jan 04, 2011 5:55:5 AM

được tích hợp vào phiên bản 3.5.2.29 - cho phép sử dụng tất cả các nguồn dữ liệu phục vụ cho việc thiết lập báo cáo thông qua ODBC. Tính năng mạnh mẽ hỗ trợ cho công việc thiết lập báo cáo của Phoebus, chưa có chương trình nào có thiết lập này.