Dual Base Currency

Post date: Jun 23, 2011 1:58:51 AM

Trong version 3.5.3.5, Dual Base Currency là tính năng cập nhật được quan tâm nhiều nhất, nó đáp ứng nhu cầu ghi nhận 3 đồng tiền trên cùng một nghiệp vụ và hỗ trợ mọi đơn vị tiền tệ, cho dù là đồng Base hoặc đồng Other đều có thể được dùng làm giá trị tính toán hoặc báo cáo.