Viết báo cáo với Excel và Phoebus Report Designer. (bài 3)

Post date: Jan 06, 2011 3:54:27 AM

Video hướng dẫn bạn từng bước thiết kế báo cáo danh sách TSCĐ, nhóm theo vị trí sử dụng.

Bạn có thể nhóm theo nhiều cấp, không giới hạn group level.

(Click vào video . hoặc hãy xem chế độ toàn màn hình)

Tệp đính kèm (3)