PHÂN HỆ Quản Lý Quy trình Mua Hàng - PHOEBUS PURCHASE ORDER

 
  • Quy trình mua hàng đầy đủ từ PO-> GRN-> Invoice 
  • So khớp hóa đơn + nhận hàng + PO 
  • Tự động tạo nghiệp vụ nhập kho 
  • Tự động tạo bút toán sổ cái
   

  Lập đơn hàng

  • Quản lý quy trình mua hàng tử  Đơn mua - > Nhập hàng -> Hóa đơn -> Thanh toán

  • Các loại nghiệp vụ được định nghĩa theo ý người dùng, cùng với những thiết lập định sẵn

  • Các giai đoạn duyệt và so khớp hóa đơn riêng biệt.

  • Mẫu đơn mua hàng thiết kế tùy biến bằng Excel. chạy từ Phoebus

  • Tùy biến công thức tính toán

  • Tùy biến chuyển đổi đơn vị mua hàng-> đơn vị kho

  • Nhập hàng từng phần. Nhiều phiếu nhập / đơn hàng

  • Liên kết với module vật tư. Hàng nhập theo đơn hàng tự động lưu kho.

  • Liên kết với module kế toán sổ cái. 

  • Tùy biến interface để tạo bút toán sổ cái

  • So khớp hóa đơn. hỗ trợ nhiều hóa đơn / đơn hàng. 

  • Chữ ký điện tử

  Lập báo cáo mở rộng

  • Theo dõi hóa đơn

  • Theo dõi lịch sử mua hàng cho từng nhà cung cấp.

  • Theo dõi lịch sử mua hàng của từng mặt hàng.

  • Truy vấn mua hàng linh động

  Thiết lập mã linh động

  • Mã Nhà Cung cấp do người dùng định nghĩa

  • Mã sản phẩm do người dùng định nghĩa.

  • Không giới hạn số lượng Tài khoản Nhà Cung cấp

  • Không giới hạn số lượng sản phẩm

  Tính toán giá trị

  • Quy đổi từ đơn vị mua sang đơn vị lưu kho.

  • Có thể áp dụng 17 giai đoạn tính toán do người dùng    định nghĩa, cho mỗi nghiệp vụ.

  • Công thức tính toán viết như công thức Excel

  • Căn cứ vào nhà cung cấp, sản phẩm hay số lượng.

  • Quản lý tiền tệ, chiết khấu, phí trả thêm và thuế.

  (Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn)

  Nhận hàng và so khớp theo PO

  Kiểm tra và so khớp hóa đơn & hàng đã nhận & PO