news‎ > ‎

Phân Quyền Từng Ô

đăng 20:23, 3 thg 1, 2011 bởi do-phuong.nam@spc-technology.com   [ đã cập nhật 21:49, 3 thg 1, 2011 ]

Một chức năng mới trong phiên bản 3.5.2.28 
Chưa từng có mặt trên thị trường -  - Chức năng FLDA - Do người quản trị định nghĩa - Field Authorization (Phân quyền hộp nhập liệu) cho phép xem / sửa thông tin trên hộp nhập liệu. Nếu user thuộc nhóm không được xem 1 hôp thông tin nào đó. Ví dụ hộp : mức lương trong mẩu tin Employee . Thông tin trong hộp này được dấu dưới dạng hộp password.Comments